Skip to content

Feiing er ikke kontroll!

Feiing og tilsyn – Valdres Brannvesen IKS

I tillegg til feiing og boligtilsyn, utfører VBR IKS kontroll med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon, jf. Forebyggende forskrift § 6 annet ledd. Da foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt.

Feiing er ikke kontroll! – viivilla.no

Ukentlig er han ute i felten sammen med sitt team og oppdager piper som hadde blitt ilagt fyringsforbud av feieren dersom disse hadde hatt utstyr til innvendig kontroll av pipeløpet. Han tror at mange boligeier stoler for mye på at feieren skal oppdage problemer med skorsteinen når den feies.

Ålesund kommune – Brannvesen – Ofte stilte spørsmål om feiing

Dette medfører allikevel ikke at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres, da det i henhold til lov om brann, eksplosjons og ulykke med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, er det eier av bygningen som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Ringerike kommune – Feiing, ildsteder og trygg fyring

Feiing, ildsteder og trygg fyring Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn i boliger og fritidsboliger. Feiervesenet er en del av forebyggende avdeling i Ringerike brann- og redningstjeneste (RBR). Feiing og boligtilsyn. Vi feier, utfører tilsyn og sjekker brannsikkerheten.

Feiing og tilsyn • Feiermesternes Landsforening

kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.

Korttittel: Forskrift for kommunal feiing og tilsyn

Gebyr kan innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig. Feieren, etter varsel og oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende trygg og sikker atkomst til fyringsanlegget.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr

Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier/bruker sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykløp, f.eks. fra feieluke. Eier/bruker plikter å melde fra til brann- og feievesenet dersom fyringsanlegg/ildsted installeres, eller endring av antall skorsteiner som er i bruk.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr

Dersom årlig feiing ikke er utført grunnet forhold som ikke skyldes eier/bruker, kan kravet om årlig gebyr frafalle. Før fritak gis, skal feieren ha godkjent at frakobling av fyringsanlegg og …

Feiing – Aure kommune

Dersom huseier ikke er til stede under feiing (må være tilstede ved tilsyn), anmodes det at tilbakemelding om mottatt varsel henges lett synlig ved utgangsdøren. Dersom adkomst til taket/pipa ikke er godkjent, vil feiing/tilsyn ikke bli utført.

Boligtilsyn og feiing – Brannvern, ildsted og feiing

Er sotluken i en kjellerbod, må du ha nøkler til den. Hva koster det? Gebyr for boligtilsyn og feiing. Etter gjennomført boligtilsyn og feiing. Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til …

Bamble kommune – Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde.

Sarpsborg kommune – Feiing

Om ikke feieren kommer inn, og ikke får gjort denne delen av sitt arbeid er eier selv ansvarlig for å fjerne soten. Dersom ingen er hjemme ved feiing må eier på forhånd ha bekreftet at det er klargjort for feiing. Feieren skal legge igjen en beskjed om eventuelt hvorfor ikke arbeidet kunne utføres.