Skip to content

Hvordan påvirker tilsyn helseforetakenes blodbankvirksomhet? : En evaluering av planlagt tilsyn utført av Statens helsetilsyn

[PDF]

Hvordan påvirker tilsyn helseforetakenes blodbankvirksomhet?

Hvordan påvirker tilsyn helseforetakenes blodbankvirksomhet? En evaluering av planlagt tilsyn utført av Statens helsetilsyn Aud Frøysa Åsprang Masteroppgave i helseadministrasjon, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet UNIVERSITETET I …

Hvordan påvirker tilsyn helseforetakenes

Abstract Bakgrunn Prosjektets formål er å evaluere tilsyn som er utført av Statens helsetilsyn i 2008 og 2009 etter blodforskriften. Ved å analysere erfaringene fra dette tilsynet, er det en målsetting å fremskaffe kunnskap som kan benyttes som grunnlag for forbedringer i tilsynsvirksomheten.

Rapport fra tilsyn med identifisering og behandling av

Ved gjennomføring av disse landsomfattende tilsynene har Statens helsetilsyn besluttet at det også, som en del av Helsetilsynets prosjekt «Effekt av tilsyn», skal evalueres i hvilken grad tilsyn påvirker kvaliteten på tjenestene som gis sepsispasienter.

Årsrapport 2016 fra Statens helsetilsyn – PDF – docplayer.me

22 Metodeutvikling av virkningsfullt tilsyn Statens helsetilsyn har en egen gruppe som skal bidra til videreutvikling av virkningsfullt tilsyn. Her foretas blant annet gjennomgang av fylkesmennenes tilsynsrapporter for å bidra til utvikling og forbedring av kvaliteten på planlagt tilsyn utført …

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Det anbefales at det gjennomføres en evaluering av denne modellen som nå har vært i funksjon i om lag et år. Det anbefales at de usikkerhetsmomenter som er identifisert knyttet til uklarheter i roller og ansvar blir vektlagt i en slik evaluering.

Oversendelse av foreløpig rapport i tilsynssak (Sebastian

Statens helsetilsyn ba den XXXXXX OUS, Rikshospitalet om en redegjørelse knyttet til den behandlingen og oppfølgingen pasienten mottok ved OUS. Vi mottok svar fra Rikshospitalet i brev av XXXXXX. Statens helsetilsyn har i brev av XXXXXX opprettet egen tilsynssak mot OUS og bedt om ytterligere informasjon om deres oppfølging av pasienten.

Tilsynsmelding 2014 – Statens helsetilsyn

Tilsyn etter blodforskriften og forskrift om håndtering av humane celler og vev Statens helsetilsyn fører jevnlige tilsyn med om kravene i blodforskriften og forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev blir etterlevd i praksis.

Budsjett-innst.S. nr. 11 (2008–2009) – stortinget.no

Komiteen understreker også betydningen av fortsatte tilsyn innenfor disse tjenestene og er fornøyd med at Statens helsetilsyn viderefører det landsomfattende tilsynet med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser i 2009.

8 I nabolaget til Joseph Schumpeter – Offentleg sektor i

Åsprang, Aud Randi Frøysa (2011) Hvordan påvirker tilsyn helseforetakenes blodbankvirksomhet? En evaluering av planlagt tilsyn utført av Statens helsetilsyn. Masteroppgave i helseadministrasjon, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Innst. S. nr. 163 (2003-2004) – stortinget.no

Kartleggingen skal gjennomføres av Sosial- og helsedirektoratet, og vil danne grunnlag for fagutvikling, forskning og undervisning innenfor aldersmedisinen. På bakgrunn av denne kartleggingen vil det foretas en vurdering av hvordan man kan sikre en forsvarlig legedekning.

St.prp. nr. 1 (2002-2003) – regjeringen.no

Etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten består tilsynsmyndighetene av Statens helsetilsyn og fylkeslegene. Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet. Det statlige tilsynet med helsetjenesten er et virkemiddel for å sikre befolkningen trygge helsetjenester av tilstrekkelig omfang.

Prop. 1 S (2010–2011) – regjeringen.no

En evaluering av bruken av moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere i 12 virksomheter viste at kvotering bare ble brukt av fire virksomheter. Bruken av moderat kvotering var noe svakt forankret i noen virksomheters toppledelse og i organisasjonen for øvrig.