Skip to content

Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven — Karmøy kommune

Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven

Kriteriene for klassifiseringen av de farlige stoffene som skal meldes inn og mengde fremkommer av vedlegg 1 og 2 til forskriften. Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk på skjema til DSB via Altinn.

Forebyggende avdeling — Karmøy kommune

Ansatte og oppgavefordeling Kommunens brannforebyggende oppgaver reguleres av Brann- og eksplosjonsvernloven § 11, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kap. 5.

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn

1 Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel – se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni første ledd bokstav h, samt forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 nr 847 kap 7.

Forskrift om gebyr etter brann- og eksplosjonsvernloven

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. Del paragraf § 5.

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i

Hjemmel: Fastsatt av Karmøy kommunestyre 15. mai 2017 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 annet ledd og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 14, § 15, § 16 og § 17.

saksdokumenter – Karmøy kommune

Motivasjons- og informasjonstiltak, samt undervisning Forebyggende forskriften § 5-3 stadfester at kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. Karmøy brann- og redningsvesen har i alle år vært aktiv i det brannforebyggende arbeidet.

[PDF]

11 TEMA – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

• Kommunestyreter lokal forvaltningsmyndighetetter brann – og eksplosjonsvernloven og lokal forvaltningsmyndighet i saker etter plan- og bygningsloven. Brannvesenet er kom-munestyrets faglige organ og får normalt delegert myndig-het fra kommunestyret. Et interkommunalt brannvesen (IKS) vil kunne ha tilsvarende oppgaver og myndighet.

Brann og redningstjenesten – kongsberg.kommune.no

Kongsberg Brann- og redningstjeneste holder kurs og øvelser innen brannsikkerhet og førstehjelp. Vi tilpasser oppleggene etter bedrifter og deltakere. For forespørsler, pristilbud og avtaler kontakt branninspektør Rune Haugholmen på tlf 481 66 569 eller e-post [email protected] .

Saksbehandling – rana.kommune.no

Ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg kommer feietjenesten av og til over forhold som kan gi økt fare for brann eller annen risiko i forbindelse med fyringsanlegg eller adkomst for feiing. Det vil da bli registrert avvik og igangsatt en oppfølging av forholdet.

saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i

Statens vegvesen, Vegdirektoratet er Tunnelforvaltningsmyndighet etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Kommunestyret er lokal forvaltningsmyndighet etter brann og eksplosjonsvernloven og lokal forvaltningsmyndighet i saker etter plan- og bygningsloven. Brannvesenet er kommunestyrets faglige organ og får normalt delegert myndighet fra kommunestyret.

[PDF]

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering

dokumentasjon og ved tilsynet med kommunene, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 31, og forskriftens § 8-1. Omfang av samarbeid Den enkelte kommune skal, alene eller sammen med annen kommune, ha et brannvesen som ivaretar de lovpålagte brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver, jf. brann- og eksplo-sjonsvernloven §§ 9 og 11.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – Vågsøy kommune

Brann- og feiarvesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum kvart fjerde år. Kor ofte det skal feiast er avhengig av bustaden sitt oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tenesta gjeld berre heilårsbustadar. Fritidsbustadar er unnateke lovpålagt feiing, men kan utførast etter avtale. Målgruppe: Eigarar av bygningar med pipe.

[PDF]

A-sak.Forslag til lokal brannforskrift om – Hurum kommune

brannvesen kan i dag med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 13, fjerde ledd foreta tilsyn i alle byggverk og områder gjennom å fatte enkeltvedtak i hver enkelt sak. Dette er en mer omfattende og tidkrevende saksbehandling enn en lokal forskrift som gir adgang til å føre tilsyn umiddelbart etter …

Brannvesenet – Strand kommune

Forebyggende avdeling utfører brannforebyggende tilsyn, behandler saker etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, gjennomfører informasjonstiltak og veileder om brannforebygging, og har ansvar for feiing og tilsyn i boliger. Avdelingen ledes av varabrannsjef Raymond Reianes, tlf. 40036258.