Skip to content

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon – www.nav.no

Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden.

Tjenestepensjon – Wikipedia

Tjenestepensjon er en pensjonsordning finansiert ved at arbeidsgiver setter av en avtalt del av lønn til sparing, i motsetning til Folketrygden som er statlig og finansieres av arbeidstakerne gjennom trygdeavgiften over skatteseddelen, og av arbeidsgiverne gjennom arbeidsgiveravgiften. Andre inntektskilder for folketrygden er: Tilskudd fra

Altinn – Obligatorisk tjenestepensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) En innskuddsordning betyr at arbeidsgivers utgifter til pensjonsordningen vil være fastsatt, mens pensjonens størrelse blant annet vil avhenge av hvor mye som er innbetalt og avkastningen på innskuddet.

Tjenestepensjoner – regjeringen.no

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgivere som allerede har pensjonsordning må sørge for at …

Offentlig tjenestepensjon – Privat – KLP

 ·

Med offentlig tjenestepensjon har du en av landets beste pensjonsordninger. Den gir deg trygghet den dagen du skal gå av med pensjon eller om du skulle bli ufør. Den gir også familien din økonomisk trygghet om du faller fra.

Obligatorisk Tjenestepensjon – OTP – det blir vanskeligere

Obligatorisk Tjenestepensjon er obligatorisk. Arbeidstilsynet løftes frem som en kandidat for å gjennomføre kontroller av at virksomheter har opprettet obligatorisk tjenestepensjon. Tilsynet vil fremtiden kunne følge opp med nødvendige sanksjonsmuligheter overfor de …

Ny pensjon for 800.000 ansatte i stat og kommune – Aftenposten

 ·

Partene er enige om ny tjenestepensjon for offentlig sektor. Ordningen skal gjøre det lønnsomt å stå lenge i jobb, og innebærer at offentlig ansatte får en AFP-ordning etter mønster fra privat sektor.

Hva er offentlig tjenestepensjon? – Finansportalen

Offentlig tjenestepensjon blir ikke redusert hvis du har arbeidsinntekt fra privat sektor i tillegg til pensjonen. Hvis du derimot tar deg jobb i offentlig sektor, blir tjenestepensjonen redusert krone for krone mot arbeidsinntekten. Det gjelder unntak for denne hovedregelen i offentlig sektor …

17 spørsmål om tjenestepensjon | Finans Norge

Tjenestepensjon i privat sektor og i fylkeskommunal- og kommunal sektor samt for noen andre offentlige ansatte er fonderte ordninger, mens pensjonsordningene for statsansatte via Statens Pensjonskasse finansieres løpende.

Pensjon – Statens pensjonskasse

Nye regler for samordning mellom tjenestepensjon og folketrygden Kongen har i statsråd vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse. Endringene innebærer nye regler for samordning mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygden for dem som er født i 1954 og senere.

Tjenestepensjon | Nordea.no

Valgmulighetene er mange innen tjenestepensjon! La oss sammen finne løsninger som passer for din bedrift og dine ansatte.